Thông tin bổ ích

TIỀN LƯƠNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Posted on

1) Nguyên tắc trả lương Người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả tiền lương trực tiếp cho người lao động theo mức thỏa thuận trong hợp đồng, không ít hơn một lần trong tháng và vào một ngày nhất định. Tuy nhiên, người sử dụng lao động được phép chuyển tiền vào tài […]